Instituudi põhikiri

MI-pohikiri.pdf

Eesti mereinstituudi põhikiri 

Võttes aluseks Tartu Ülikooli senati 21. juuli 2014. a määrusega nr 11 vastu võetud ja Tartu Ülikooli nõukogu 29. juuli 2014. a otsusega nr 18 kinnitatud Tartu Ülikooli põhikirja paragrahvi 15 lõike 2 punkti 8 ning paragrahvi 24 lõike 1, kinnitan Eesti mereinstituudi põhikirja.   I. Üldsätted

1. Eesti mereinstituut (edaspidi: instituut) on Tartu Ülikooli (edaspidi: ülikool) loodus- ja täppisteaduste valdkonna koosseisu kuuluv instituut, mis juhindub oma tegevuses ülikooliseadusest, Tartu Ülikooli seadusest, ülikooli põhikirjast, oma põhikirjast ja muudest õigusaktidest. 

2. Instituudi põhiülesanne on veeökosüsteemidega seotud õppe- ning teadus- ja arendustöö tegemine ning ühiskonnale vajalike teenuste osutamine. 

3. Oma põhiülesande täitmiseks instituut 3.1. korraldab õppetööd ülikooli kehtestatud tingimustel ja mahus kõrghariduse kõigil astmeil; 3.2. korraldab rakendusuuringuid ja arendustöid; 3.3. teostab vastavalt riiklikele, rahvusvahelistele ja muudele programmidele veekeskkonna, vee-elustiku ja kalavarude seiret, hindab ja prognoosib nende seisundit ning keskkonnamõjusid; 3.4. korraldab konverentse ja seminare, tutvustab teadussaavutusi avalikkusele; 3.5. nõustab Eesti riigiasutusi ja omavalitsusi merekeskkonna ning elus- ja eluta ressursside kasutamisega seotud küsimustes ning EL direktiivide ja rahvusvaheliste konventsioonide rakendamisel;    3.6. täidab muid ülesandeid, mis aitavad kaasa ülikooli eesmärkide saavutamisele. 4. Instituudi nimi inglise keeles on Estonian Marine Institute. II. Juhtimine 5. Instituudil on nõukogu, mille koosseisu kinnitab loodus- ja täppisteaduste valdkonna dekaan (edaspidi: dekaan) instituudi direktori esildise alusel. Nõukogu esimees on instituudi direktor.  

6. Nõukogu koosseisu kuuluvad direktor, asedirektor, teadussekretär, osakonnajuhid, instituudi korralised professorid, kuni kolm instituudi direktori nimetatud liiget ja akadeemiliste töötajate esindajad.   

7. Instituudi täistööajaga korralised akadeemilised töötajad valivad endi hulgast salajasel hääletusel nõukokku akadeemiliste töötajate esindajad arvestusega üks liige iga kümne täistööajaga akadeemilise töötaja kohta. Valitavate liikmete arv fikseeritakse viieks aastaks valimise hetke seisuga. Valimised kuulutab välja instituudi direktor vähemalt kaks nädalat enne valimisi, teatades kandidaatide esitamise tähtaja. Kandidaate saavad esitada kõik valimisõiguslikud akadeemilised töötajad. Igal valijal on üks hääl. Valimised toimuvad iga viie aasta tagant maikuus. Valimiste tulemused kinnitatakse pingereana. Võrdse arvu häälte puhul asetatakse kandidaat pingereas ettepoole loosi alusel.  

8. Akadeemiliste töötajate esindajad valitakse nõukokku viieks aastaks. Valitud esindajate volitused algavad juulikuu alguses. Nõukokku kuuluvate akadeemiliste töötajate esindajate volitused kehtivad kuni uute esindajate ametisse asumiseni. Kui nõukogu liige ei saa nõukogu töös osaleda, võib dekaan instituudi direktori esildise alusel nimetada väljalangenud nõukogu liikme asemele pingereast järgmise kandidaadi kuni väljalangenud liikme naasmiseni, kuid mitte kauemaks kui järgmiste valimisteni. 

9. Instituudi nõukogu 9.1. määrab instituudi arenguprioriteedid; 9.2. otsustab instituudi õppe- ning teadus- ja arendustöö küsimusi; 9.3. kinnitab instituudi eelarve ja jälgib selle täitmist; 9.4. otsustab ülikoolis kehtivas korras doktorikraadide andmise senati kinnitatud õppekavade alusel; 9.5. valib instituudi lektorid, assistendid, õpetajad, vanemteadurid, teadurid ja nooremteadurid; 9.6. võtab seisukoha instituudi professorite, dotsentide ja juhtivteadurite kandidaatide kohta; 9.7. algatab instituudi õppekavade avamise, muutmise ja sulgemise; 9.8. kehtestab nõukogu kodukorra; 9.9. vastutab õppe- ning teadus- ja arendustegevuse kvaliteedijuhtimise põhimõtete rakendamise eest ning esitab loodus- ja täppisteaduste valdkonna nõukogule instituudi kvaliteediseire aruande; 9.10. täidab muid instituudi nõukogule õigusaktidega pandud ülesandeid. 

10. Nõukogu koosoleku kutsub kokku esimees vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui neli korda aastas. Nõukogu esimees peab nõukogu koosoleku kokku kutsuma ka vähemalt 1/3 nõukogu liikmete soovil. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole nõukogu liikmetest. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest, kui käesoleva põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti. 

11. Kiireloomuliste küsimuste otsustamiseks võib nõukogu koosoleku korraldada elektroonilises vormis. Elektroonilise koosoleku puhul on otsus vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole nõukogu liikmetest. 

12. Instituuti juhib direktor, kelle valib instituudi nõukogu kolmeks aastaks instituudi doktorikraadiga või sellele vastava kvalifikatsiooniga töötajate hulgast. Instituudi direktor täidab oma ülesandeid instituudi juhina lisaülesande korras. 

13. Instituudi direktori valimised kuulutab välja dekaan vähemalt kaks nädalat enne valimisi. Kandidaate võivad esitada dekaan, vähemalt viis instituudi akadeemilist töötajat ühiselt ning loodus- ja täppisteaduste valdkonna üliõpilaskogu. Instituudi direktor valitakse

salajasel hääletusel ülikooli salajase hääletuse korra kohaselt. Instituudi direktori valimiste tulemused kinnitab dekaan. Sama isik ei saa olla instituudi direktor rohkem kui kolm ametiaega järjest. Kui instituudi direktori kohale ei esitata nõuetele vastavaid kandidaate või direktor osutub mittevalituks, määrab dekaan instituudi direktori kohusetäitja kuni instituudi direktori valimisteni, kuid mitte kauemaks kui üheks aastaks. 

14. Instituudi direktor 14.1. juhib instituuti ning tagab selle tegevuse vastavuse instituudi arenguprioriteetidele, käesolevale põhikirjale, ülikooli põhikirjale ja muudele õigusaktidele; 14.2. vastutab instituudi üldseisundi ja arengu eest, tagades rahaliste vahendite ja muu vara õiguspärase ja otstarbeka kasutamise; 14.3. moodustab töö otstarbekaks korraldamiseks instituudis osakondi ja teisi töökorralduslikke üksusi ning määrab nende ülesanded ja juhid; 14.4. võib moodustada töökorralduslike probleemide lahendamiseks komisjone, toimkondi ja töörühmi ning määrab nende ülesanded, pädevuse ja liikmed; 14.5. nimetab asedirektori ja teadussekretäri ning määrab nende tegevusvaldkonna; 14.6. võib moodustada instituudi tegevuse korraldamiseks instituudi töötajatest koosneva instituudi valitsuse, määrates selle tegevuse korra ja alused; 14.7. kehtestab instituudi tasuliste teenuste hinnad; 14.8. täidab muid talle õigusaktidega pandud ülesandeid, samuti instituudi põhikirjaliste ülesannete täitmiseks vajalikke ülesandeid, mis ei ole antud kellegi teise pädevusse.  

15. Instituudi direktoril on õigus sõlmida ülikooli nimel instituudi eelarve piires ja instituudi põhiülesande täitmiseks ning arvestades ülikoolis kehtivaid tingimusi ja korda: 15.1. teenuste osutamise lepinguid füüsiliste isikutega; 15.2. teenuste osutamise lepinguid teenuste tellimiseks juriidiliste isikutega; 15.3. müügilepinguid instituudile vajalike vallasasjade ostmiseks; 15.4. kasutuslepinguid vallasasjade kasutusse võtmiseks; 15.5. litsentsilepinguid autoriõigusega kaitstava intellektuaalse omandi kasutusse võtmiseks. 

16. Instituudi nõukogu võib avaldada instituudi direktorile umbusaldust juhul, kui ta rikub seadust, ülikooli põhikirja või muid ülikooli tegevust reguleerivaid õigusakte või ei tule toime töökohustuste täitmisega. Umbusalduse avaldamise ettepaneku saab instituudi nõukogule esitada vähemalt kolmandik instituudi nõukogu liikmetest oma ühisavaldusega või dekaan oma pöördumisega. Umbusalduse avaldamise otsustab instituudi nõukogu salajasel hääletusel vähemalt 2/3 liikmete poolthäältega. Kui umbusalduse avaldamine on otsustatud, vabastab dekaan instituudi direktori ametist ja määrab instituudi direktori kohusetäitja kuni instituudi direktori valimisteni, kuid mitte kauemaks kui üheks aastaks. 

17. Instituudi direktor on aruandekohustuslik dekaani ja instituudi nõukogu ees. 

18. Kui instituudi direktori ametikoht on jäänud enne direktori ametiaja lõppu vabaks, määrab dekaan instituudi direktori kohusetäitja kuni instituudi direktori valimisteni, kuid mitte kauemaks kui üheks aastaks. 

19. Direktori äraolekul asendab teda asedirektor või üks instituudis töötav nõukogu liige direktori esildisel dekaani korralduse alusel.   III. Rakendussätted

20. Kuni instituudi direktori valimisteni täidab instituudi direktori ülesandeid Tartu Ülikooli Eesti mereinstituudi direktor. Instituudi direktori valimised toimuvad hiljemalt veebruaris 2018. Ülikooli töötajat, kes on 31.12.2015 seisuga Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi direktori ametis, ei saa pärast põhikirja jõustumist valida instituudi direktoriks rohkem kui kaheks ametiajaks järjestikku. 

21. Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi teadusnõukogu akadeemiliste töötajate esindajate volitused kehtivad 30. juunini 2018. 

22. Tunnistan kehtetuks Tartu Ülikooli nõukogu 22. juuni 2007. a määrusega nr 19 vastu võetud ja 30. oktoobri 2009. a määrusega nr 13 ning rektori 14. juuni 2012. a käskkirjaga nr 18 muudetud Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi põhikirja.  

23. Põhikiri jõustub 1. jaanuaril 2016. 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Volli Kalm
Rektor, professor