Keskkonnaseirega tegelevate laborite akrediteerimisnõuded

• Keskkonnaseire seadus § 10 lg 2 – riigi keskkonnaseire tarbeks võivad proove
analüüsida ning mõõtmisi teha asjakohasteks analüüsideks akrediteeritud
laboratooriumid.
• Veeseadus § 12¹ lg 6 – katselaborid, kes teevad analüüse veeuuringute raames või
täidavad riigi keskkonnaseire programmi, peavad olema akrediteeritud ja osalema
vähemalt üks kord aastas katselaborite võrdluskatsetes.
• Veeuuringuid teostavatele katselaboritele esitatavad nõuded ja analüüsi referentmeetodid,
keskkonnaministri 16.06.03 määrus nr 53 - veeuuringuid tegevad
katselaborid peavad vastama standardis EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 esitatud
katselaborite pädevuse üldnõuetele, olema akrediteeritud ja sooritanud katselaborite
vahelised võrdluskatsed.
           

Kvaliteedisüsteem

 

Kvaliteedi kujunemine:

• September 2005 – TÜ Eesti Mereinstituudi Pärnu Merejaam sai EAK poolt akrediteeringu veeanalüüside valdkonnas (kokku 14 keemilist metoodikat )
• 2006 – atesteeritud nüüdsest merevee proovivõtjad
• 2006 - Pärnu Merejaam liitus TÜ Eesti Mereinstituudi Merebioloogia osakonnaga.
• Sügis 2007 – ettevalmistused merebioloogiliste meetodite (plankton ja bentos) akrediteerimiseks
• Sügis 2008 – avati uued rahvusvahelistele nõuetele vastavad TÜ Eesti Mereinstituudi laboriruumid. Katselaboris alustas tööd ca 15 TÜ Eesti Mereinstituudi eksperti. Seire raames teevad keemikud laboris merevee toitainete analüüse, merebioloogid põhjataimestiku, -loomastiku ja planktoni analüüse.
• Juuli 2008 ¬– EAK järelevalvevisiit, mil hinnati merebioloogia meetodeid ja uut laborit, väljastati uuendatud akrediteerimistunnistus ja katseulatus laienes keemilistelt analüüsidelt bioloogiani.
• September 2009 – EAK regulaarne järelevalvevisiit, täpsustati akrediteerimisulatust, uuendati lisa
• Detsember 2010 – EAK uushindamine, mille tulemusena saadi akrediteering kuni aastani 2015. Viimase visiidi käigus akrediteeriti kokku 16 katsemeetodit, lisandus fütoplanktoni klorofüll a.

Praegune seis

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi Merebioloogia osakonna labor on EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L179 (30.01.2018)

9. septembril 2008 akrediteeriti esmakordselt TÜ EMI Merebioloogia osakonna labor. Labor on Eestis esimene merevaldkonnas EAK poolt kompetentseks tunnistatud katselabor, mis viib läbi veekeemia ja merebioloogia analüüse vastavalt standardile EVS-EN ISO/IEC 17025:2006 „Katse- ja kalibreerimislaborite kompetentsuse üldnõuded“.

Labori akrediteeritus on vajalik Riikliku keskkonnaseire raames veeanalüüside teostamiseks, mida sätestavad mitmed õigusaktid Eesti Vabariigis (Veeseadus, Keskkonnaseire seadus). Kvaliteeditagamise ja -kontrolli vajalikkust mereseires soovitavad ka mitmed rahvusvahelised mereuurimise alased kokkulepped (HELCOM COMBINE, ICES). Kõiki mereblabori katsemeetodeid rakendatakse Eesti rannikumere keskkonnaseires tagamaks ühtlasi võrreldavuse teiste riikide mereseire programmidega.

Merebioloogia osakonna labori akrediteerimisulatusega saab tutvuda siin (L179 lisa), kus on kirjas teostatavad analüüsimeetodid.

Tagasiside_ankeet EMI Merebioloogia osakond