Kaugseire ja mereoptika osakond

Juhataja: Tiit Kutser, PhD
 

Kaugseire ja mereoptika osakonna tegevuse põhisuunad on seotud optiliselt keerukate ranniku- ja sisevete jaoks sobivate kaugseire meetodite väljatöötamise, nende meetodite rakendamisega keskkonnaseirest kuni globaalsete uuringuteni ning veealuse valgusvälja ja eluslooduse omavaheliste suhete uurimisega.

Konkreetsemad uurimisteemad on näiteks potentsiaalselt toksiliste fütoplanktoni õitsengute tuvastamine ja kvantitatiivne seire kaugseire meetoditega, põhjataimestiku ja madalate vete sügavuse kaardistamine satelliitide ja lennukil paiknevate sensorite abil, globaalse süsinikuringe uuringud, Läänemere ja järvede vee kvaliteedi hindamiseks sobivate kaugseire meetodite väljatöötamine ning primaarproduktsiooni mudelite arendamine.

Osakonnas töötab kaks juhtivteadurit, kolm vanemteadurit, kaks teadurit ning kaks laboranti. Osakonna käsutuses on tõenäoliselt üks Euroopa täiuslikumaid mõõteriistade komplekte, mis koosneb veealuste riistade komplektist (Wetlabs AC-S, ECO-BB3, ECO-VSF3 neeldumis-, nõrgenemis-, hajumis- ja tagasihajumiskoefitsientide spektrite mõõtmiseks, Trios Ramses veealused spektromeetrid (4 tükki), Trios floromeetrid klorofüll-a, fükotsüaniini ning lahustunud süsiniku kontsentratsioonide mõõtmiseks), laboriseadmetest (näiteks CytoBuoy läbivoolu tsütomeeter) ning lennukil paiknevast hüperspektraalses kaugseire spektromeetrist (HySpex).


 

 

 

Kaugseire ja mereoptika osakonna töötajad
Laura Lõugas laborant

Olen kaugseire ja mereoptika osakonnas laborant ning keskkonnatehnoloogia (kaugseire suunal) magistritudeng Tartu Ülikoolis. Päris oma uurimisala mul veel välja kujunenud ei ole. Siiani olen tegelenud satelliidipiltide põhjal merepõhja taimestiku ajalis-ruumilise muutlikkuse uurimisega. Lisaks on minu jaoks huvitav osaleda välitöödel ja konverentsidel ning kõikidele õppimisvõimalustele olen rohkem kui avatud.

Birgot Paavel kaugseire ja mereoptika vanemteadur

Minu teadushuvid on seotud sise- ja rannikuvete veealuse optikaga, keskendudes eelkõige fütoplanktoni spektraalse erineeldumiskoefitsiendi muutlikkuse uurimisele Eesti järvedes. Peamiselt pakub huvi, kas optiliste meetoditega on võimalik tuvastada vees domineerivad vetikarühmi, kasutades selleks kas looduslike koosluste neeldumiskoefitsiendi spektreid või kaugseire sensoritega (paadist, lennukilt, satelliidilt) mõõdetud vee heleduskoefitsiendi spektreid. Vastutan ka meie osakonnas kogutud veealuse optiliste mõõtmiste töötluse ja andmebaasi täiendamine eest. CV, ResearchGate

Tuuli Soomets mereoptika teadur

Minu peamine uurimisteema on fütoplanktoni modelleerimine Peipsi ja Võrtsjärves. Minu eesmärk on modelleerida primaarproduktsiooni rannikumeres ja järvedes kaugseire abil. Olen huvitatud ka Eesti ranniku-ja sisevete bio-optilistest omadustest. CV

 
 

Liisa Rohtla kaugseire ja mereoptika vanemteadur

Olen töötanud Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudis, (kaugseire ja mereoptika osakond) alates 2005. aastast. Õppisin Tallinna Ülikoolis merebioloogia erialal ning jätkasin oma õpinguid Tartu Ülikoolis hüdrobioloogia erialal, mille tulemusena omandasin doktorikraadi. Minu peamised uurimissuunad on: (1.) potensiaalselt toksiliste tsüanobakterite õitsengu tuvastamine, biomassi hindamine ja üldine seire kaugseire ja modelleerimise abil ning (2.) Läänemere põhjataimestiku kaardistamine ja ruumilise planeerimise edendamine kaugseire meetodite abil. Töö ja õpingute käigus olen omandanud head teadmised veekaugseire ja bio-optiliste meetodite valdkonnas. Oman praktilisi teadmisi/kogemusi veeproovide kogumises, veeproovide laboratoorses analüüsimises, fütoplanktoni kultuuride laboratoorses kasvatamises, bio-optiliste mõõteriistade käsitlemises, bio-optilises modelleerimises ja satelliidipiltide töötluses. CV