kik  logo
logo

ESTMAR - Natura 2000 rakendamine Eesti merealadel: alade valik ja kaitsemeetmed

ankur

UUDISED
TEGEVUSED
MATERJALID
GALERII

PROJEKTIST:

“Natura 2000 rakendamine Eesti merealadel: alade valik ja kaitsemeetmed – ESTMAR”

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut koos partneritega viib 2007. aasta novembrist kuni 2011. aasta aprillini ellu projekti „Natura 2000 rakendamine Eesti merealadel – alade valik ja kaitsemeetmed – ESTMAR”. Projekti rahastatakse Norra  finantsmehhanismidest.   
 
Projekti üldine eesmärk on aidata kaasa Natura 2000 rakendamisele Eesti merealadel.  Plaanis on:

Teha uuringuid Eesti avamerealadel, et selgitada välja potentsiaalsed uued Natura 2000 alad. Täpsemalt on plaanis:

  • Linnustiku, kalastiku, mereimetajate ja merepõhja elustiku uuringud kümnel avamerealal;
  • Uuritud alade loodusväärtuste hindamine ja väärtuslikemate alade väljavalimine liitmiseks Natura 2000 võrgustikuga;
  •  Potentsiaalsete uute Natura 2000 alade piiride, kaitserežiimi ja kaitsekorraldusvajaduste määratlemine.  
Koostada kaitsekorralduskavad kuuele kaitstavale alale Eesti rannikumeres. Nendel aladel uusi uuringuid ei tehta, vaid kasutatakse  olemasolevaid andmeid

Astuda dialoog huvigruppidega – kalurid, infrastruktuuri arendajad, liiva ja kruusa kaevandajad, turismioperaatorid – tagamaks kavandatavale kaitserežiimile kõigi osapoolte toetus

Korraldada rahvusvaheline kogemuste vahetus ja projektitulemuste arutelu
  • Kolm rahvusvahelist seminari merealade looduskaitsega seotud teemadel.
Jagada informatsiooni ja koostada teadlikkusttõstvaid trükiseid:
  • Teabevoldikud projekti ja selle tulemuste kohta;
  • Raamat Eesti vetes asuvatest merekaitsealadest;
  • Projekti koduleht internetis (www.sea.ee/estmar), mis sisaldab informatsiooni projekti, merekaitsealade loodusväärtuste ja neid ähvardavate ohtude ning kavandatava kaitsekorralduse kohta.
Läänemeri

Eesti asub Läänemere ääres, mis on maailma suuruselt teise riimveekoguna ökoloogiliselt unikaalne. Liigirikkuselt jääb Läänemeri ookeanile alla, kuid siit võib leida ainulaadse koosluse, mis sisaldab nii merelisi, riimveelisi kui ka riimveega kohanenud mageveeliike. Liikide vähesuse tõttu on Läänemere ökosüsteem aga väga haavatav – iga liik on süsteemi toimimise seisukohalt oluline ja ka üksiku võtmeliigi kadumine võib rikkuda kogu ökosüsteemi struktuuri.

Läänemere veevahetus ookeaniga on piiratud, kuna toimub vaid kitsaste ja madalate Taani väinade kaudu. Kogu Läänemere vee vahetumiseks kulub keskmiselt 30 aastat.  Seetõttu on Läänemeri väga tundlik inimtegevuse (keskkonna)mõjule. Läänemere valgalal elab aga umbes 85 miljonit inimest.  

Natura 2000 on Euroopa Liidu (EL) kaitstavate alade võrgustik, mille eesmärk on tagada haruldaste või ohustatud lindude, loomade ja taimede ning nende elupaikade ja kasvukohtade kaitse. Natura-võrgustik koosneb linnualadest, mis moodustatakse EL-i linnudirektiivi I lisa liikide kaitseks, ning loodusaladest, mis moodustatakse loodusdirektiivi I lisa elupaigatüüpide ja II lisa liikide kaitseks. Iga liikmesriigi kohustus on tagada, et Natura alade ja kaitstavate liikide seisund ei halveneks inimtegevuse tõttu.

Eesti Natura võrgustikku kuulub hetkel 66 linnuala ja 509 loodusala  kogupindalaga 1,4 miljonit ha, millest 45% jääb merealadele. Andmete puudumise tõttu on Eesti nagu ka enamik teisi EL-i liikmesriike määranud vaid üksikud Natura alad avameres. 2008. aastal peavad kõik EL-i liikmesriigid esitama Euroopa Komisjonile kas juba valitud merelised Natura alad või tegevuskava selle ülesande täitmiseks.

Projekt „Natura 2000 rakendamine Eesti merealadel – alade valik ja kaitsemeetmed” aitab andmete kogumise ja kaitsekorralduskavade koostamisega kaasa Natura 2000 võrgustiku täiendamisele ning kaitse tagamisele Eesti merealadel.  
 

Projekti partnerid:

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut (juhtpartner)            www.sea.ee
Balti Keskkonnafoorum – Eesti            www.bef.ee
Riiklik Looduskaitsekeskus            www.lk.ee
Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus            www.keskkonnainfo.ee
Eesti Ornitoloogiaühing            www.eoy.ee
Eestimaa Looduse Fond            www.elfond.ee
Balti Keskkonnafoorum – Läti            www.bef.lv
Norra Veeuuringute Instituut (NIVA) www.niva.no

Kontakt ja lisainformatsioon:

Projektijuht: Markus Vetemaa
Tel. 7375096    
e-post: markus.vetemaa@ut.ee

Projektijuhi abi: Kristina Tiivel
Tel. 50 88517    
e-post: kristina.tiivel@gmail.com

Eesti Mereinstituut, Mäealuse 10a, 12618 Tallinn, Eesti, meri@sea.ee